New in 2020

Guiding and coaching

Guiding and coaching :

Joël Brixhe +32(0)494/66 67 28 (mouche et leurre)


  

David Di Marco: +32 (0)496 10 98 18 (mouche)

Julien Lorquet: +32 (0)494 05 75 40 (mouche)

Fishing dealer :