New in 2021

Guiding and coaching

Guiding and coaching :

Joël Brixhe +32(0)494/66 67 28 (mouche et leurre)

David Di Marco (Belgium fly national team): +32 (0)496 10 98 18 (mouche) + english

Julien Lorquet: +32 (0)494 05 75 40 (mouche)

Fishing dealer :